running horse

Wedstrijdreglement
Facebook

Wedstrijdreglement

Inleiding

Dit reglement bevat de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd om 4 GOLDEN VIP-TICKETS voor de tent van Willy Naessens op Waregem Koerse te winnen. Dit reglement is niet van toepassing op andere wedstrijden die door of binnen de Naessens Group worden georganiseerd.

 

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Willy Naessens Industriebouw nv, met maatschappelijke zetel te 9790 Wortegem-Petegem (België) Kouter 3, en is toegankelijk via de website www.detentvanwilly.be van1 augustus t/m 30 augustus 2021.

 

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd loopt van 1 augustus t/m 30 augustus 2021 om 12 u.

 

Artikel 3 – Voorwaarden om deel te nemen

3.1. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die meerderjarig is op 1 augustus 2021.

Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel en zelfstandige medewerkers van Willy Naessens Industriebouw of een met haar verbonden onderneming alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad).

3.2. Deelname aan de wedstrijd is gratis en verloopt uitsluitend via www.detentvanwilly.be.

3.3. Wie toch op de lijst van de kandidaten komt of een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

 

Artikel 4 – Wedstrijdverloop

De deelnemer zoekt de verstopte letters op websites van de verschillende bedrijven die behoren tot de Willy Naessens Group. Deze letters worden aangeduid door 2 emoji paarden vlak voor en vlak na de bewuste letter.

Met de gevonden letters kan de deelnemer  een woordcombinatie maken.

Winnaar is de deelnemer die uiterlijk op 30 augustus om 12 u. via de wedstrijdpagina op www.detentvanwilly.be de juiste woordcombinatie doorstuurt en de schiftingsvraag juist heeft of zo dicht mogelijk benadert.

Elke speler kan slechts eenmaal deelnemen.

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.

De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de houder van het e-mailadres die de woordcombinatie evenals de schiftingsvraag juist heeft ingevuld en doorgestuurd via de wedstrijdpagina.

Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door Willy Naessens Group worden verwijderd.

 

4.2. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. NV Willy Naessens Industriebouw kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

 

4.3. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt NV Willy Naessens Industriebouw zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

 

4.4. NV Willy Naessens Industriebouw is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. NV Willy Naessens Industriebouw kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

4.5. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van NV Willy Naessens Industriebouw en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van NV Willy Naessens Industriebouw in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

 

4.6. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht in verband met deze wedstrijd  moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, op het adres van  NV Willy Naessens Industriebouw worden gemeld ( Kouter 3 te 9790 WORTEGEM – PETEGEM). Er zullen geen mondeling of telefonisch geformuleerde klachten worden behandeld. Laattijdige klachten zullen evenmin in aanmerking worden genomen.

Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

 

4.7. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onderhavig wedstrijdreglement in zijn totaliteit evenals alle beslissingen die NV Willy Naessens Industriebouw in verband met de wedstrijd zal treffen.

 

Artikel 5 – Persoonsgegevens

5.1. De persoonsgegevens die Willy Naessens Group zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 9.2 van dit reglement. De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nauwlettend nageleefd.

 

Artikel 6 – Winnaar & prijs

Er zal 1 wedstrijdwinnaar zijn.

Deze winnaar ontvangt 4 GOLDEN VIP TICKETS voor toegang tot de tent van Willy Naessens.

De jury wordt samengesteld uit de leden van de marketingafdeling van Willy Naessens Group.

De winnaar zal worden verwittigd via e-mail op 30 augustus 2021 tussen 14u en 17u.

 

 Artikel 7 – Uitsluiting

Willy Naessens Group kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Willy Naessens Group.

 

Artikel 8 – Informatie over de prijs

De prijs per winnaar bestaat uit 4 GOLDEN VIP TICKETS voor de tent van Willy Naessens. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien. Indien er dames tot het gezelschap van de winnaar behoren  en zij dragen een hoed, dan zijn ze automatisch geselecteerd voor de Willy Naessens Hat Trophy.

 

Artikel 9 – Algemene bepalingen

9.1. NV Willy Naessens Industriebouw is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

 

9.2. NV Willy Naessens Industriebouw behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

 

9.3. Indien NV Willy Naessens Industriebouw genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan NV Willy Naessens Industriebouw hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 

9.4. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. NV Willy Naessens Industriebouw zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

9.2. Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Willy Naessens Group om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan NV Willy Naessens Industriebouw. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Oudenaarde.

 

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of Linkedin. Deelnemers kunnen Facebook, Instagram of Linkedin of Willy Naessens Group op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.

De hoeden

Bekijk alle winnaressen!

Wall of fame

Herken jij alle BV’s?

Sfeerbeelden

Dompel je onder in de sfeer van de tent!